หน้าที่การทำงานของกลุ่มงานสารสนเทศ

งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลตรอน

หน้าที่ 

 1. ให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของโรงพยาบาลตรอน
 2. ดูแล Health Data Center ของโรงพยาบาลตรอน
 3. ให้บริการในด้านการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพและลงทะเบียนสิทธิจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. ให้คำปรึกษาในการใช้สิทธิรักษาพยาบาลให้ถูกต้อง
 5. ประสานงานด้านสิทธิในการรักษาพยาบาลทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 6. เรียกเก็บค่าชดเชยการให้บริการทางการแพทย์ 
 7. ขึ้นทะเบียนโรงพยาบาลคู่สัญญาหลักในระบบประกันสุขภาพ

  เป้าหมายงานสารสนเทศ
 • ระบบงานเครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลถูกต้อง  สมบูรณ์  ทันเวลา  เป็นข้อมูลชุดเดียวกันข้อมูลมีความปลอดภัยและเป็นความลับข้อมูลของ Health Data Center มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

 • งานประกันสุขภาพ
 • ผู้รับบริการได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามจำนวนที่พึงได้  ทันเวลาผู้รับบริการพึงพอใจ ในบริการที่ได้รับ

ข.ขอบเขตการให้บริการ

     งานสารสนเทศ

 • ดูแลระบบเครือข่ายงานของโรงพยาบาลตรอนให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงสำรวจและช่วยจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงบำรุงรักษา ดูแล และรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายดูแล  ปรับปรุง ฐานข้อมูล ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน ก่อนจัดส่งข้อมูลบริหารข้อมูล ระบบ Health Data Centerสนับสนุน รายงาน  ข้อมูล   แบบฟอร์มต่างๆ  ตามคำร้องขอของผู้ใช้

      งานประกันสุขภาพ
 • ให้บริการในด้านการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมลงทะเบียนสิทธิจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวัน เวลาราชการให้คำปรึกษาในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล  ทุกสิทธิ อย่างถูกต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลด้านสิทธิการรักษา พยาบาลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์  ผ่านระบบ E –Claim  ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพ  จ่ายตรงข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งประกันสังคมทั้งในและนอกจังหวัดให้ข้อมูล  ในด้านต่างๆที่หน่วยงานอื่นร้องขอ 

ปริมาณงานและทรัพยากร (คน  เทคโนโลยี เครื่องมือ)

1. ทรัพยากร

ตำแหน่ง จำนวน

     พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานบริการ

2  คน
2  คน
1  คน

การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่

-  มีการตรวจสุขภาพทั้งหมด  จำนวน 5 คน  อยู่ในภาวะเสี่ยง จำนวน 2 คนเนื่องจากมีภาวะ BMI เกิน  สุขภาพอยู่ในภาวะ ปกติ 3 คน   มีการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหาร

มีการตรวจตา ซึ่งเป็นการตรวจตามความเสี่ยง  จำนวน 3คน  พบภาวะสายตายาว  1คนสายตาสั้น 2 คน  ให้ตรวจเช็คแว่นสายตาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  อีก 2คน ยังไม่ได้ตรวจเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่

-   มีการตรวจความจุปอด จำนวน 5 คน ผลการตรวจพบว่า ปกติทั้งหมด


การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่  ตาม
Training need

ตำแหน่ง เรื่องที่ได้รับการพัฒนา

นางกัลยา  หนูแก้ว

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างาน

     -  สิทธิการรักษาพยาบาล ของสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า   สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิทธิประกันสังคม

     -   การเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ตามสิทธิการรักษาพยาบาล

นางสุรัชนี  แจ่มกลิ่น

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

     -  แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน

     - สิทธิการรักษาพยาบาล ของสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า   การลง     ทะเบียนสิทธิ และ บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ  บุคคลต่างด้าว

     -  การให้รหัสโรค ตาม ICD 9   ICD10

     - Health Data Center

นายศิริคุณ  มาให้

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     -  อบรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายในโรงพยาบาล
(
Advanced )

     -  JHOS

     -พื้นฐาน Rounter OS

     -   การบริหารจัดการระบบ LINUX

     -การดูแลบำรุงรักษา Hard Ware(advanced)

นายเสฎฐวุฒิ  ทิพย์ลุ้ย

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

     -   Health Data Center

     - การเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     -   การดูแลบำรุงรักษา Hard Ware(basic)

นางวาสนา  สอนไว

พนักงานบริการ

     -  ลงบันทึกข้อมูล ในระบบ e-Claim งานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


(ส่วนที่ 1 งานประกัน)

งานประกันสุขภาพโรงพยาบาลตรอน

ค.ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ

          ความต้องการของผู้รับบริการ

ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน

1.ผู้รับบริการภายใน

หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล

2.ผู้รับบริการภายนอก

2.1 ผู้ป่วยที่มารับการรักษา

2.2หน่วยงานอื่นๆเช่น โรงพยาบาลอื่น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   และหน่วยงานต่างๆ

  

2.3หน่วยงานที่รับข้อมูล
เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายไป

-ต้องการทราบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ถูกต้อง  และลงบันทึกใน HIM PRO

       - ต้องการทราบถึงขอบเขตของสิทธิการรักษาว่า คุ้มครองมากน้อยแค่ไหน  เพียงใด

       -   ต้องการให้มีการเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  ถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันเวลา

       - ต้องการได้รับบริการ  ตามสิทธิที่ตนเองพึงได้รับ  อย่างถูกต้อง

       -ต้องการที่จะได้รับข้อมูลสิทธิ  ที่ถูกต้อง  และการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นไปอย่างถูกต้องตาม Referral  system

       -ต้องการข้อมูล  ที่ร้องขอ  อย่างถูกต้อง  ทันเวลา

     
 -
ต้องการข้อมูลที่บันทึกได้ถูกต้อง ครบถ้วน  ทันเวลา และตามจริง เพื่อนำมาใช้จัดสรรในการจ่ายได้อย่างถูกต้อง

ง.ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

1.การได้รับบริการที่รวดเร็ว พึงพอใจ ในการลงทะเบียนในสิทธิUCและสิทธิจ่ายตรงข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

2. มีความพึงพอใจ ในการมารับบริการปรึกษา

3 .การจัดทำข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้อง ส่งเรียกเก็บได้ทันเวลาตามที่กำหนด

จ.ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ จุดเน้นในการพัฒนา

จ.1.ความท้าทาย

1.การได้รับการจัดสรรค่าชดเชยทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล

2.การจัดส่งข้อมูลการเรียกเก็บต้องครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา 

จ.2 ความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงที่สำคัญ แนวทางป้องกันและแก้ไข ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1.การส่งข้อมูลเรียกเก็บโปรแกรม E-Claimไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

1.มี Flow chart การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ 

2. ให้มีการติดตาม หากมีความล่าช้าในแต่ละขั้นตอน  ประ สาน  งานระหว่างหน่วยงานในโรงพยาบาล

1.ทำการบันทึกข้อมูลเรียกเก็บได้ ถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด

ปี 2556  ความทันเวลา ร้อยละ 92.85  ปี 2557  ส่งทันเวลาร้อยละ 100  ปี 2558  ส่งทันเวลาร้อยละ 100  ปี 2559 ส่งทันเวลาร้อยละ 100 


ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน  เทคโนโลยี เครื่องมือ)

1. ปริมาณงาน

1.1 งานเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์

จำนวนเงินที่เรียกเก็บ

ปี2557

(บาท )

ปี2558

(บาท )

ปี2559

(บาท )

 1. ผู้ป่วยนอก สิทธิจ่ายตรงข้าราชการ
2,633,110.26 4,582,700.87 3,981,369
 1. ผู้ป่วยใน สิทธิข้าราชการ
1,165,299.62 1,847,725.95 1,517,270
 1. ผู้ป่วยนอก สิทธิจ่ายตรง อปท.
401,709.38 571,894.07 792,634.00
 1. ผู้ป่วยใน สิทธิ อปท.
151,782.43 90,473.72 123,731.00

จำนวนรายที่เรียกเก็บ

ปี2557

(ราย )

ปี2558

(ราย)

ปี2559

(ราย)

 1. ผู้ป่วยนอก สิทธิจ่ายตรงข้าราชการ
8,262 9,901 9,683
 1. ผู้ป่วยใน สิทธิข้าราชการ

171

179

155

 1. ผู้ป่วยนอก สิทธิจ่ายตรง อปท.
915 1,258 1,735
 1. ผู้ป่วยใน สิทธิ อปท.
13 15 23
 1. CMI สิทธิข้าราชการ
0.71 0.77

.7218

จำนวนรายที่ส่งเบิก (สิทธิ UC ผ่าน E Claim)

ปี2557

ราย

ปี2558

ราย

ปี2559

ราย

 1. ผู้ป่วยนอก AE
165 190 182
 1. ผู้ป่วย Instrument
81 110 117
 1. ผู้ป่วยใน
1,184 1,525 1588

 1. งานลงทะเบียนผู้รับบริการ สิทธิการรักษาพยาบาล
ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล

ปี2557

ราย

ปี2558

ราย

ปี2559

ราย

 1. สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1,167 970 1,283
 1. สิทธิสวัสดิการข้าราชการจ่ายตรง
130 248 227
 1. สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
269 86 75

 

2.กระบวนการสำคัญ  

กระบวนการสำคัญ งานเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์

กระบวนงานที่สำคัญ

(Key  Process)

สิ่งที่คาดหวัง

(Process  Requirement)

ตัวชี้วัดสำคัญ

(Performance  Indicator)

1.ข้อมูลในโปรแกรมการส่งเบิกถูกต้อง  ครบถ้วน

- IPD เวชระเบียนต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนก่อน

- ข้อมูลที่ส่งเบิก  ถูกต้อง ครบถ้วน

- ได้รับการจัดสรรเงินคืนอย่างสมเหตุผล

1.ร้อยละ ของเวชระเบียนผู้ป่วยในที่ผ่านการตรวจ สอบของทีมตรวจสอบคุณภาพของโรงพยาบาล

2.ค่า Adj RW  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2.การบันทึกข้อมูลและการส่งข้อมูลทันเวลา

- มีการปฏิบัติกิจกรรมการส่งเบิก ตามระบบงานที่กำหนดไว้

-การบันทึกข้อมูลที่ส่งเบิก  เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

-การส่งเบิกข้อมูล  ทันเวลา

1. การส่งข้อมูลทันเวลา ร้อยละ 100

3. การตรวจสอบการได้รับการจัดสรรเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

-ตรวจสอบข้อมูล REP

-ตรวจสอบข้อมูลจาก Statement

-ตรวจสอบข้อมูลจากรายละเอียดการจัดสรรเงิน

- ได้รับการจัดสรร  เงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  ตามจำนวนรายที่เรียกเก็บ

1. ได้รับการจัดสรรเงินตามที่เรียกเก็บ ตามจำนวนราย  ร้อยละ 100

กระบวนการสำคัญ การลงทะเบียนสิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการ

กระบวนงานที่สำคัญ

(Key  Process)

สิ่งที่คาดหวัง

(Process  Requirement)

ตัวชี้วัดสำคัญ

(Performance  Indicator)

1.ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย จากโปรแกรม NHSO Client ด้วยการใช้ Smart card กับเครื่องอ่าน Smart card

2.ตรวจสอบว่าผู้มารับบริการเคยมารับบริการที่โรงพยาบาลตรอนหรือไม่  HN อะไร จากโปรแกรม HIM PRO เพื่อบันทึกข้อมูลในโปรแกรม

3.ดำเนินการลงทะเบียนผู้มารับบริการ ในโปรแกรม NHSO Client โดยใช้ Smart card

4.ตรวจสอบสิทธิจากการลงทะเบียน  แจ้งให้ผู้รับบริการทราบว่าสามารถใช้สิทธิได้ เมื่อใด

บริการผู้ป่วยได้ถูกต้อง รวดเร็ว 1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

   3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Indicator)

เป้าหมายหน่วยงาน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
1. ส่งข้อมูลผู้ป่วยในเบิกได้ สิทธิข้าราชการ  ทันเวลา   1. อัตราการส่งข้อมูลผู้ป่วยในเบิกได้สิทธิข้าราชการ(โปรแกรม CSMBSเดิม  ปี2557ใช้ E Claim)

≥ ร้อยละ 95

100 100 100
2. ส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกเบิกได้สิทธิข้าราชการ(รวมสิทธิจ่ายตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายตรง ตั้งแต่ 1ตค. 2557) ทันเวลา   1. อัตราการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกเบิกได้สิทธิข้าราชการ(รวมสิทธิจ่ายตรงองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ตั้งแต่ 1ตค. 2557 โปรแกรม Cscdเดิม  ปี2557ใช้  E Claim) ทันเวลา

≥ ร้อยละ 95

100 100 100
3. ส่งข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิ UC ทันเวลา (ใช้โปรแกรม E Claim) 1.อัตราการ ส่งข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิ UC ทันเวลา  ≥ ร้อยละ 95 100 100 100
4.ส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกกรณี A/Eสิทธิ UC ทันเวลา   (ใช้ โปรแกรม E Claim) 1.อัตราการ ส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกกรณี A/Eสิทธิ UC ทันเวลา ≥ ร้อยละ 95 100 100 100
5.ข้อมูลที่ส่งเบิกมีคุณภาพ 1.ค่า Adj RW อยู่ในเกณฑ์ของ รพช.ขนาด 30เตียง ไม่น้อยกว่า0.6 .7168 .6595 .6903
6.ได้รับค่าบริการทางการแพทย์คืนอย่างสมเหตุ สมผล 1.อัตราการได้รับจ่ายคืน มากกว่าร้อยละ 70
6.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจของ 1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ≥ ร้อยละ 80 89.29 83.47 85.83

4. กระบวนงานหรือระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ

4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน(รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว)

ผลเด่นการพัฒนาคุณภาพ/นวตกรรม เหตุที่มาก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์

การพัฒนาการเบิกเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  ให้ทันเวลา

ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการเรียกเก็บทำให้การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไม่ได้มีการควบคุม ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการเรียกเก็บ และไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของเวชระเบียนที่เรียกเก็บ-ปี 2558 มีการกำหนดขั้นตอนการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์โดยมีการเรียกประทุมทีมการทำงาน ประกอบ ด้วย แพทย์ พยาบาลตึกผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่เวชสถิติ พยาบาลงานประกันสุขภาพร่วมกันกำหนด ขั้น ตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติ งาน และให้มีการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน จากทีมตรวจ สอบเวชระเบียนทุกฉบับ ก่อนการบันทึกรหัสโรคของเจ้าหน้าที่เวชสถิติ เพื่อให้มีการบันทึกการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง ครอบคลุม

- หลังจากปรับระบบแล้ว  พบว่า สามารถส่งข้อมูลการเรียกเก็บได้ครบถ้วน  ทันเวลา ร้อยละ 100

-

ผลเด่นการพัฒนาคุณภาพ/นวตกรรม เหตุที่มาก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์

-ปี 2559 มีการพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ให้ตรอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล จนกระทั่งผู้ป่วยจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล กระบวนการเริ่มที่การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยทุกรายที่ห้องบัตร หากมีปัญหาด้านสิทธิการรักษาพยาบาลส่งพบงานประกันสุขภาพก่อนให้บริการผู้ป่วยทุกครั้ง เมื่อให้บริการผู้ป่วยจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วมีการประสานกับการเงิน, นักบัญชี เพื่อลงบัญชีให้ถูกต้องทีมการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเริ่มตั้งแต่ห้องบัตร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

-ทีมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน พยาบาลและเจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่การเงิน และนักบัญชี นอกจากปรับบุคลากรแล้วยังมีการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม มากยิ่งขึ้น  เพิ่มการตรวจสอบการได้รับการจ่ายเงินคืนโดยมีระบบการตัดลูกหนี้รายตัวและตรวจสอบการได้รับเงิน จัดสรรคืน เพื่อให้ได้รับการจัดสรรอย่างสมเหตุสมผล

ปี 2559 มีการประเมินการจัดเก็บรายได้ FAI Grading ของเขตบริการสุขภาพที่ 2 พบว่า โรงพยาบาลตรอนผ่านการประเมินระบบการจัดเก็บรายได้ คะแนน 164/200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82 ซึ่งได้คะแนนสูงสุดของจังหวัดอุตรดิตถ์

 1. การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

การพัฒนาคุณภาพ เหตุที่มาก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์ ระยะเวลา
-          แผน Single Data Entry

-เมื่อผู้ป่วยมารับบริการ ต้องมีขั้นตอนการรับบริการหลายขั้นตอนมากตั้งแต่การยื่นบัตร การตรวจสอบสิทธิการรักษา พยาบาล ประวัติด้านการรักษาพยาบาลเดิมของผู้ป่วย การรักษา พยาบาลที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาล จนถึงการเบิกจ่าย ผู้ป่วยต้องผ่านหลายกระบวน การ

จึงได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยแบบผู้ป่วยยื่นข้อมูลเพียงครั้งเดียวข้อมูลการรักษาพยาบาลเข้าในระบบทั้งหมดของโรง พยาบาล จนกระทั่งถึงระบบการเบิกจ่ายค่ารักษา พยาบาล

-มีการเริ่มต้นโครงการในระดับเขต 2560-2565

5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

แผนการพัฒนา เป้าหมาย ระยะเวลา
 1. การนำข้อมูลจาก Statement ผู้ป่วยในเบิกได้สิทธิข้าราชการ  มาวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรแพทย์  และทีม IM  (ข้อมูลด้าน RW ผู้ป่วย และการได้รับเงินจัดสรรคืนที่น้อยกว่าการขอเบิก)

-เพื่อนำมาทบทวนร่วมกับความ สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน  และมาตรฐานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยขององค์กรแพทย์  เป้าหมายการทบทวน ได้แก่เวชระเบียนที่มีจำนวนเงินที่เรียกเก็บน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรคืน มากกว่าร้อยละ 30

-เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาล

เมษายน 2558 – กันยายน 2560

 

(ส่วนที่ 2 สารสนเทศ)

งานสารสนเทศโรงพยาบาลตรอน

ก.    ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

 • ระบบงานของโรงพยาบาลสามารถ ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ข้อมูลระบบ Health Data Center มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันเวลา

ข.    ความท้าทายความเสี่ยงสำคัญ

       ความท้าทาย

 • ระบบเวชระเบียนแบบ Electronic file  ทั้งหมด  เพื่อให้ข้อมูลในเวชระเบียนเป็นฉบับเดียวกัน  
 • ระบบความปลอดภัย  ใช้ระบบ Firewall
 • มีระบบ Data  Center ในระดับอำเภอ
 • ทำ Database clustering
 • ระบบ Single Data Entry

ความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงที่สำคัญ แนวทางป้องกันและแก้ไข ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
1. การสูญหายของข้อมูล

1. ระดับที่ 1  เครื่อง Server หลัก และ Server สำรองเป็น Replication server  ที่ลงโปรแกรมพร้อมที่จะใส่ข้อมูลลงไปแล้วทำหน้าที่แทน Server หลักได้ทันที สำรองข้อมูลแบบ Real Time และแยก Server หลัก และ Serverสำรอง ไว้คนละตึกกัน

2. ระดับที่ 2  สำรองข้อมูลไว้ที่เครื่องของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยทำการสำรองข้อมูลแบบ Real Time

3. ระดับที่ 3   สำรองข้อมูลไว้ที่ External hard disk  โดยเชื่อมกับเครื่องที่ห้อง LAB ที่เปิดไว้ตลอด 24 ชั่วโมง  หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถที่จะ สั่งรีโมท มาสำรองข้อมูลได้ทันท่วงที

4. ระดับที่ 4   เขียนข้อมูลที่สำรอง DVD ข้อมูลวันละ 1 ครั้ง เก็บไว้ที่ตึกแพทย์แผนไทย

- ยังไม่พบการสูญหายข้อมูลตั้งแต่นำตามมาตรการนี้มาใช้
2. กระแสไฟฟ้าขัดข้องไฟกระชาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากกระแส ไฟฟ้า ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบคอม พิวเตอร์

1. การติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)

2. เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ให้รีบทำการบันทึกข้อมูล (Save) คอมพิวเตอร์ที่ยังค้างอยู่ และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย (Safety) รวมทั้งการปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นภายในศูนย์ด้วย

- เครื่องสำรองไฟฟ้าที่สำรองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ  30 นาที

- เครื่องสำรองไฟฟ้าที่สำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10 นาที

3. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย

1. กำหนดสิทธิ / รหัสผ่านของบุคลากรเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการปฏิบัติงานและการเข้าถึงเวชระเบียน

- ยังไม่พบการร้องเรียนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
4. ความถูกต้อง ของข้อมูลสารสนเทศ

1. มีการชี้แจง สอนงานแก่ User หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน

- คุณภาพของข้อมูลส่งออกเพิ่มมากขึ้น

ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน  เทคโนโลยี เครื่องมือ)

ปริมาณงาน

กิจกรรม (ที่สำคัญ) จำนวน (ครั้ง)
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
1.การ Downtime Server 1 13 0
2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์พ่วง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 650 1,010 1,200
3. ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยีกับหน่วยบริการ ทั้งโรงพยาบาล และ PCU 520 1,200 1,250
4. ให้ความรู้ผู้ใช้งานระบบ HIM PRO 1 - 11 หน่วยงาน
5. ปรับปรุงระบบ network 4 3 2
6.ออกแบบชุดคำสั่งเพื่อออกรายงาน 19 35 35

กระบวนการสำคัญ

กระบวนงานที่สำคัญ

(Key  Process)

สิ่งที่คาดหวัง

(Process  Requirement)

ตัวชี้วัดสำคัญ

(Performance  Indicator)

1. มีการตรวจสอบความพร้อมในการทำงานโดยมีการตรวจสอบระบบที่จุดให้บริการผู้ป่วย ดูแลเครื่องคอม พิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์พ่วงทุกชนิด โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทุกวันทำการ แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 2 โซน  เพื่อตรวจ สอบปัญหาและความพร้อมใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์  พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ระบบมีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

-สนับสนุนให้ ผู้ให้บริการสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานโรง พยาบาล ≥ ร้อยละ 80
2.ตรวจสอบการทำงานของ Serverตรวจเช็คระบบ Replication Real time ทุกวัน  ตรวจสอบความ ถูกต้อง พร้อมใช้ของข้อมูล โดยการประมวลผลข้อมูลมาเปรียบเทียบความตรงกันของข้อมูล

- ข้อมูลมีความปลอดภัย มั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่สูญหาย

-ข้อมูลถูกต้องนำไปใช้งานได้จริง

1. ระบบ HIM PRO ล่มไม่เกินครั้งละ 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 2ครั้งต่อปี
3. ตรวจสอบและอัพเกรด ระบบให้บริการโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน

-ข้อมูล 43 แฟ้ม 16 แฟ้ม มีความสมบูรณ์

1. ความสมบูรณ์ของแฟ้มข้อมูลรับบริการ

กระบวนงานที่สำคัญ

(Key  Process)

สิ่งที่คาดหวัง

(Process  Requirement)

ตัวชี้วัดสำคัญ

(Performance  Indicator)

เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลตามที่กระทรวงกำหนด มากกว่าร้อยละ 95
4.จัดทำแบบฟอร์มต่างๆเพื่อตอบ สนองความต้องการของผู้ใช้งาน -บุคลากรผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจและสามารถใช้สนับสนุนการทำงานได้อย่างสะดวก -จำนวนแบบฟอร์มต่างๆที่ผลิตขึ้น
5. ตรวจสอบข้อมูลของระบบ Refer online เช็คสถานะเครื่องแม่ข่าย ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน ระบบ Thai Refer  สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

1.มีการตรวจสอบการทำงานของระบบ มาก กว่าร้อยละ 80

2.มีการสรุปปัญหาการใช้งานทุกเดือน(เริ่มใช้งาน เดือนพฤศจิกายน2559)

6.ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการลงบันทึกข้อมูล ให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานมีความรู้ในการบันทึกข้อมูล -ร้อยละหน่วยงานที่ได้รับการให้ความรู้ในการบันทึกข้อมูล
7. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ของแฟ้มข้อมูลต่างๆ ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ Health Data Center ร้อยละ 100

3. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Indicator)

เป้าหมายหน่วยงาน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องมีความพร้อมใช้ตลอด 24 ชม. 1. ระบบ HIM PRO ล่มไม่เกินครั้งละ 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 2ครั้งต่อปี 2 ครั้ง /ปี 0 0 0
2. ข้อมูล ถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นความลับ

1. คะแนนคุณภาพของความสมบูรณ์ของแฟ้มข้อมูล

2. จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการเปิดเผยความลับของผู้ป่วย

≥ ร้อยละ 95

ไม่มี

99.06

ไม่มี

99.41

ไม่มี

-

ไม่มี

3. ข้อมูล มีความปลอดภัย 1.การตรวจสอบ การทำงานของ Server กับ Server สำรอง

≥ ร้อยละ 80

- -
4.เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว จากระบบงาน HIM PRO 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบและบริการด้าน IT มากกว่า 80 ≥ ร้อยละ 80 89.29 81.77 75.05
5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับความรู้ในการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง 1.ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับความรู้ในการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ร้อยละ 100 - 100 100
6. ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ Health Data Center 1. ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ Health Data Center ≥ ร้อยละ 95 - -

91.57

4. กระบวนงานหรือระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ

4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน(รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว)

ผลเด่นการพัฒนาคุณภาพ/นวตกรรม เหตุที่มาก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์
1.การพัฒนา Server ให้เป็นแบบ Real time

-ปี 2557 ระบบงานของโรงพยาบาลได้ทำการสำรองข้อมูล แต่ไม่ได้เป็นระบบReal time ไม่ได้มีการนำเอาข้อมูลสำรองมาทดลองใช้ ไม่สามารถนำข้อมูลสำรองมาใช้ได้จริง

ปี 2558 มีการสำรองข้อมูลแต่สามารถสำรองข้อมูลได้ที่ 4.00 ของทุกวัน และต้องใช้ระยะเวลาในการนำข้อมูลสำรองมาใช้งานได้จริงประมาณ 1  ชั่วโมง
การสำรองข้อมูลของ server หลักมีปัญหา เกิดการสูญหาย ข้อมูลในเครื่องแม่ข่ายจะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดที่เวลา 4.00 น. เวลาหลังจากนั้นจะไม่สามารถเรียกข้อมูลได้เพราะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใน server สำรอง มีการสูญหายของข้อมูล ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยสูญหายไป ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงมาก เป็นความเสียงที่ไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นงานสารสนเทศ จึงเห็นความสำคัญของการสำรองข้อมูลเป็นระบบ Real Time จึงได้มีการพัฒนาการสำรองข้อมูลขึ้น

ปี 2559 นำเครื่องแม่ข่ายสำรองที่มีอยู่แล้ว มาติดตั้งระบบ Linux Centos , Himpro Server , mysql Server , Percona
- สร้างชุดคำสั่ง เพื่อ จัดการระบบฐานข้อมูล โดยใช้หลักการเปรียบเทียบข้อมูล Mysql-bin,Position number โดยจะสำรองข้อมูลทุกๆ 60 วินาที
- ตรวจสอบปริมาณข้อมูลทุกวัน และ ใช้ชุดคำสั่งตรวจสอบปริมาณข้อมูล เครื่องแม่ข่ายสำรอง

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง
- ตรวจสอบข้อมูลใน Server สำรอง ทุกวัน พบว่าข้อมูลใน server สำรองเป็นข้อมูลแบบ real time
- นำข้อมูลที่สำรองมาทดลองการใช้งานจริง พบว่าสามารถใช้งานได้จริง ทำให้เชื่อว่าหากมีการสูญหายของข้อมูลใน server จะสามารถใช้ข้อมูลใน server สำรองได้ทันที

-ไม่สามารถนำข้อมูลสำรองมาใช้ได้จริง

-สามารถสำรองข้อมูลได้แต่ยังไม่เป็นแบบ Real time และใช้ระยะเวลาในการนำฐานข้อมูลมาใช้นาน กว่า 1 ชั่วโมง

-สามารถ สำรองเป็นข้อมูลแบบ real time
- นำข้อมูลที่สำรองมาใช้งานจริง พบว่าสามารถใช้งานได้ทันที

2.การรายงานความเสี่ยงสามารถราย งานใน HIM PRO ได้

-ก่อนนี้ใช้ระบบรายงายความเสี่ยงโดยการเขียน ส่งเป็นแบบเอกสาร ต่อมามีการบันทึกในระบบ Him Pro เพื่อความสะดวกในการบันทึกของเจ้า หน้าที่

- ปี 2559 คณะกรรมการความเสี่ยงเห็นว่า ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทั่วไปยังไม่ได้แยกระดับความรุนแรงออกมาอย่างเด่นชัด ยังใช้ระดับ ความรุนแรงทางคลินิกมาปรับใช้ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในการรายงานความเสี่ยง  คณะกรรมการ RM ร่วมกับงาน

-เป็นช่องทางที่มีการราย งานความเสี่ยง ที่มากที่สุดของโรงพยาบาล

ผลเด่นการพัฒนาคุณภาพ/นวตกรรม เหตุที่มาก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์
IM จึงพัฒนาโปรแกรมความเสี่ยงเพื่อตอบสนองกับการรายงานความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น มีการแก้ไขระดับความเสี่ยงของ ความเสี่ยงทั่วไปออกมาอย่างเด่นชัด เพิ่มระดับความเสี่ยง J,  K , L ,M เป็นความเสี่ยงระดับป้องกัน ระดับ น้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก ตามลำดับ  นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขหมวดหมู่หลัก  และหมวดหมู่ย่อยของความเสี่ยงทั้งด้านคลีนิกและด้านทั่วไป

3. ระบบ Thai refer

ในปี 2558 ระบบ Refer ของโรง พยาบาลตรอน ยังใช้ระบบเอกสารส่งให้ผู้ป่วยไปรักษาต่อทำให้ระบบการส่งต่อของโรงพยาบาลตรอน ไม่สามารถเชื่อมระบบการส่งต่อ Program Thai Refer กับระดับจังหวัด ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้ทำให้เกิดปัญหา การส่งข้อมูลผู้ป่วยทั้งการส่งต่อไปรักษาและ การส่งตัวผู้ป่วยกลับมารักษาที่โรงพยาบาลตรอนต่อนั้นไม่เป็นปัจจุบัน การส่งข้อมูลไม่ทันเวลา ทำให้การดูแลผู้ป่วยของทีมที่ให้การรักษาพยาบาลนั้น ไม่สะดวกไม่ทันเวลากับความต้องการของผู้ป่วยในการได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องการส่งต่อ-รับกลับผู้ป่วย จากสถานพยาบาลอื่นๆ ไม่ทันเวลา ไม่สามารถนำสาร สนเทศนั้นมาใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยของทีมสุขภาพได้อย่างทันเวลาดังนั้นทีม IM จึงได้ประสานงานกับโปรแกรม -สามารถใช้งานระบบ Thai Refer ได้
ผลเด่นการพัฒนาคุณภาพ/นวตกรรม เหตุที่มาก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์
เมอร์ระบบ Him pro ให้ปรับปรุงโปรแกรมและประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ของ Thai Refer จนสามารถปรับปรุงโปรแกรมHim pro และThai Refer Program มาใช้งานได้จริง ในเดือนตุลาคม 2559 และกำลังมีการติดตามผลการใช้งานของโปรแกรมอยู่
4.การพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการสนับสนุน ระบบงานพัสดุทั่วไป ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา

ปี 2555 เริ่มมีการจัดทำ Website ของโรงพยาบาลตรอน  แต่ยังไม่มีการพัฒนาข้อมูลบน เวปไซต์มากนัก การใช้ประโยชน์จากผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ยังมีน้อยมาก

ปี 2557-2558 มีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารมากขึ้น มีการประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล

ปี 2559 ระบบงานพัสดุทั่วไป ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ของโรงพยาบาลมีความผิดพลาดของการทำชุดขออนุมัติบ่อย เนื่องจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล ทำให้เกิดความล่าช้าในการขออนุมัติซื้อ ส่งผลกระทบกับการให้บริการผู้ป่วย ฝ่ายสารสนเทศจึงมีการพัฒนาจัดทำแบบฟอร์มต่างๆเช่น ชุดอนุมัติการขอซื้อสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุทั้งงานบริหาร และกลุ่มงานเภสัชกรรมในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยมีการกรอกข้อมูลการจัดซื้อเพียงครั้งเดียว  ข้อมูลจะไปปรากฏในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

-เริ่มมี website ของโรงพยาบาล

-เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการใช้งานมากขึ้น

5.การคัดกรองผู้ป่วย

-การคัดกรองผู้ป่วยตามภาวะความเสี่ยงทางด้านสุขภาพนั้น เมื่อคัดกรองผู้ป่วยแล้วบันทึกผลการคัดกรองในโปรแกรม หากมีค่าสัญญาณชีพที่ผิดปกติ จะมีสัญญาณเตือนเป็นสีแดง ให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

ปี 2559 เมื่อคัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเมื่อพบภาวะเสี่ยงหรือมีความผิดปกติ ระดับความรุนแรงของภาวะสุขภาพที่พบ โปรแกรมจะวิเคราะห์ระดับความรุนแรงตามการจำแนกผู้ป่วยโดยใช้ปิงปอง 7 สี ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง  โดยมีการใช้สารสนเทศเข้าไปช่วยสนับสนุนในการทำงาน

-สามารถสังเกตเห็นการเตือนถึงความผิดปกติของสัญญาณสัญญาณชีพในโปรแกรม

-สามารถทราบถึงระดับความรุนแรงของความผิดปกติตามการจำแนกของปิงปอง 7สีได้

1. การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

การพัฒนาคุณภาพ เหตุที่มาก่อนหน้านี้ ผลลัพธ์ ระยะเวลา
1. พัฒนา Website ของโรงพยาบาล ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร พัฒนาต่อเนื่อง Website ของโรงพยาบาล

1.ให้เป็นช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ

2.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในองค์กร

3.เป็นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

4.เป็นแหล่งความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน

ตค.2558 – กย.2560
2. พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานในระบบ -การบันทึกในบางคลินิกไม่สามารถส่งต่อกันได้ 1.เพื่อแผนกต่างๆสามารถบันทึกการให้บริการได้ในการมารับบริการของผู้ป่วยใน visit เดียวกัน ตค.2557 – กย.2560
3.พัฒนาระบบ Health Data Center ของเครือข่ายโรงพยาบาลตรอน -คุณภาพของการบันทึกข้อมูลในระบบ ยังมีความผิดพลาดสูง บันทึกไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีการตรวจสอบข้อมูลในเครือข่าย ก่อนส่งเข้าระบบ Health Data Center ตอบสนองความต้องการในการประมวลผล ตค.2559 – กย.2560

5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

แผนการพัฒนา เป้าหมาย ระยะเวลา
 1. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระดับอำเภอได้
-เพื่อสามารถทราบประวัติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย  ผู้ป่วยปลอดภัยจากการแพ้ยา  ได้รับยาซ้ำซ้อน เกินขนาด ตค. 2558 – กย. 2560
 1. โรงพยาบาลใช้โปรแกรม เหมือนกันทั้งจังหวัด
-เพื่อให้ การบริหารจัดการข้อมูลและการพัฒนาระบบของโรงพยาบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตค. 2559- กย.2561
 1. ระบบ Single Data Entry

-เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ลดความเสี่ยงจากความผิด พลาดในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

-เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตค. 2560- กย. 2563