ประวัติผู้ได้รับรางวัล

ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ  กิจประเสริฐ เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม 2501 อายุ 59 ปี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรกรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง
(เทียบเท่าปริญญาตรี) ปี 2524 จากวิทยาลัยพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก บรรจุรับราชการที่ โรงพยาบาลฟากท่า 2524-2528 ย้ายมาปฏิบัติ
ราชการโรงพยาบาลตรอน ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลตรอน
หลักการทำงาน เอาใจเขา มาใส่ใจเรา  และ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเสมือนพี่น้อง

รางวัลที่ได้รับ

  • 1. พยาบาลดีเด่นด้านการบริหาร ประจำปี 2557 จากชมรมพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
    2. พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559 จากชมรมพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์

 

IMG 20170330 0001 1

    

IMG 20170330 00011 1