เจ้าของผลงาน นางวนิดา อรุณเขต

1. ได้รับใบประกาศเป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2542 จากโรงพยาบาลตรอน ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
2. ได้รับเข็มน้ำใจไมตรี จากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ได้รับปี พ.ศ. 2546