สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

นายอวยพร แก่งอินทร์

ตำแหน่งพนักงานบริการ

รางวัลที่ได้รับ
1. รางวัล Popula Vote ประเภทอารมณ์ดีทึ่สุด ปี2557

2. เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 ปี 2555 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

3. เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 4 ปี 2560 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

4. เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสร้างน้ำใจไมตรี ปี 2546 โรงพยาบาลตรอน