กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตรอน

หน้าที่และเป้าหมาย

          กลุ่มงานทันตกรรม  มีหน้าที่ให้บริการทันตกรรมและดำเนินงานทันตสาธารณสุข  ทั้งด้านการส่งเสริมทันต-สุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสภาพในช่องปาก อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยบริการที่เป็นมิตร  สะดวกรวดเร็ว  โปร่งใส  และพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 

เป้าหมายของกลุ่มงานทันตกรรม  คือ ประชาชนในเขตรับผิดชอบมีความรู้ทางทันตสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้และได้รับการบริการทันตกรรมอย่างเหมาะสม  รวมทั้งพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้มีคุณภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพของประชาชน

ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ ข้อจำกัด

          งานบริการทันตกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

          1. งานด้านส่งเสริมและป้องกัน ได้แก่  งานส่งเสริมทันตสุขภาพทั้งในและนอกสถานบริการ  โดยมีการดำเนินงานในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 0-3 ปีในคลินิกเด็กดี เด็กอายุ 3-5 ปีในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เด็กประถมศึกษา เด็กมัธยมศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไปและบุคลากรโรงพยาบาล

2. งานด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ  ได้แก่  งานทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน  เวชศาสตร์ช่องปากและทันตรังสี  และงานทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น  การใส่ฟันเทียมทั้งชนิดถอดได้และติดแน่น การรักษาคลองรากฟันทั้งในฟันหน้าและฟันกราม  การผ่าฟันคุด  การตัดแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟันปลอม  ทันตกรรมสำหรับเด็ก  และการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ 

ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเกินศักยภาพในการดูแล เช่น ผู้ป่วยโรคเนื้องอกในกระดูกขากรรไกร ผู้ป่วยโรคทางระบบที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง    จะได้รับการส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บุคลากร

          ทันตบุคลากรของ โรงพยาบาลตรอนมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 15 คน

ทันแพทย์จำนวน 7 คน เป็นทันตแพทย์ทั่วไป 1 คน และทันตแพทย์เฉพาะทาง 5 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน

โดยทันตแพทย์เฉพาะทางมีหลายสาขาดังนี้ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทันตกรรมทั่วไป 1 คน, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทันตกรรมสำหรับเด็ก  1 คน, มหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ 1 คน, ป.บัณฑิตชั้นสูงศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล 1 คน, ป.บัณฑิตวิทยาเอ็นโดดอนต์  1 คน

          เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขจำนวน 3 คน ประจำอยู่ที่ รพ.ตรอน2 คน และประจำโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบล 1 คน

          ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 คน และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 คน