ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และ อัตลักษณ์

kaniyom"ดูแลประชาชนด้วยธรรมาภิบาล บริการมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยนวัตกรรม สหวิชาชีพสัมพันธ์
สานฝันกับชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

yotasaยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellence
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ Service Excellence 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence

yotasa" รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ "