วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

โรงพยาบาลตรอน เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ และส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ
ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

 

- บริการสุขภาพ ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู อย่างมีคุณภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ
- สนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพด้านระบบบริการสาธารณสุข
- เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good governance พ.ศ. ๒๕๔๖)

kaniyom"ดูแลประชาชนด้วยธรรมาภิบาล บริการมาตรฐาน ขับเคลื่อนงานด้วยนวัตกรรม สหวิชาชีพสัมพันธ์
สานฝันกับชุมชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

yotasaยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ PP&P Excellence
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ Service Excellence 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence

yotasa" รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ "  

1. ให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลตรอนบริการประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพและให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุด
2. ให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ป้องกันข้อผิดพลาดค้นหาความเสี่ยง และป้องกัน ความสี่ยงทุกระดับ
3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
4. ให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาความรู้และทักษะตามสมรรถนะที่จำเป็น
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความสุข
6. มีการทำงานภายใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง คุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและแสวงหางบประมาณจาก แหล่งทุนภายนอกโรงพยาบาล
ประสานงานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หาแหล่งเงินทุนวิจัย
7. ให้มีการปฏิบัติการแบบเครือข่ายสุขภาพ เชื่อมโยง ดูแลประชาชนแบบองค์รวม
8. หน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้