ประวัติโรงพยาบาล

 

 


โรงพยาบาลตรอน เดิมเป็นสถานีอนามัยบ้านแก่ง ต่อมาเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ตั้งแต่ ปี 2526 ได้รับขยายการบริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ในปี 2538

 

 

 

อำเภอตรอนมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล (5 อบต.) 44 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลวังแดง ตำบลหาดสองแคว ตำบลน้ำอ่าง ตำบลบ้านแก่งและ
ตำบลข่อยสูง มีเทศบาลตำบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองตรอน และเทศบาลตำบลบ้านแก่ง

 

มีพื้นที่ 314.51 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม ประมาณ 80% มีพื้นที่ป่าเป็นส่วนน้อยในเขต ต.น้ำอ่าง มีแม่น้ำน่าน
ไหลผ่านจากทางเหนือลงไป ทางทิศใต้ของอำเภอ ผ่าน ต.วังแดง ต.บ้านแก่ง และ ต.หาดสองแคว รวมระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร และมีคลองที่ไหลมาจาก
อ.ทองแสนขัน ไหลผ่าน ต.น้ำอ่าง และ ต.บ้านแก่ง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

 

การเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลักของเประชากร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง อ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง
การปศุสัตว์
สัตว์ที่เลี้ยงเป็นฟาร์มไก่ มีประมาณ 30 ฟาร์ม เป็ดไล่ทุ่ง โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ

 

- เทศบาล 2 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่ง
- โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
- โรงเรียนประถม 23 แห่ง
- โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง
- ตลาดสด 2 แห่ง

บุคลากรโรงพยาบาลตรอน

สาขา

จำนวน

แพทย์

6

ทันตแพทย์

7 (ทันตแพทย์เฉพาะทาง 6 คน)

เภสัชกร

5

พยาบาลวิชาชีพ

41

นักเทคนิคการแพทย์

2

นักรังสีการแพทย์

1

นักกายภาพบำบัด

3

นักจิตวิทยา

1

นวก.สาธารณสุข

7

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

82

รวม

155