ประวัติผู้ได้รับรางวัล

     ชื่อ นางเพชรรัตน์ ดีวิจิตร เกิดวันที่ 10 ตุลาคม 2508 อายุ 51 ปี บรรจุเข้ารับราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2530 อายุราชการ 30 ปีตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานห้องผ่าตัดและผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลตรอน

    -- จบการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น และบรรจุเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลบ้านโคก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530 ในตำแหน่ง
พยาบาลเทคนิค 2 และย้ายมาปฏิบัติงานที่โีรงพยาบาลตรอน เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2532

    -- จบการศึกษาในหลักสูตร พยาบาลศาสตร์ เมื่อปี 2537 และได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าห้องผ่าตัด ในปี 2537

    -- ในปี 2555 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2555 และได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการบริหาร
ประจำปี 2559

 

o11


o2