RSS
งานคัดกรองสุขภาพ ประชาชนตามกลุ่มวัย
งานคลินิก NCDs ในชุมชน
งานเยี่ยมบ้าน โดยสหสาขาวิชาชีพ
งานคัดกรองตามโครงการพิเศษ ของพระบรมวงศา..
มะเร็งเต้านม รถ mammography..