แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 12 มีนาคม 2564 136
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 12 มีนาคม 2564 139
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 12 มีนาคม 2564 133
รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 12 มีนาคม 2564 130
ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 12 มีนาคม 2564 136