แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
รายงานผลการกำกับติดตามสรุปผลการประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 7 มาตรการ 08 มิถุนายน 2564 112
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 12 มีนาคม 2564 141
มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 12 มีนาคม 2564 105
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 12 มีนาคม 2564 126
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 มีนาคม 2564 126
มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค 12 มีนาคม 2564 121
มาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 12 มีนาคม 2564 125
มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถม 12 มีนาคม 2564 126
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล 12 มีนาคม 2564 142
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 12 มีนาคม 2564 123