แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไตรมาส 3 11 มิถุนายน 2564 99
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 15 มีนาคม 2564 144
แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 15 มีนาคม 2564 130
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 15 มีนาคม 2564 131
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 15 มีนาคม 2564 116