รางวัลบุคลากรทางการแพทย์ ดีเด่น ประจำปี 2565

S 30949418

ผู้นำได้รับรางวัล
แพทย์หญิงขลิตา เตียวตระกูล
ได้รับยกย่องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ดีเด่น ประจำปี 2565

 

S 30949418

ผู้นำได้รับรางวัล
คุณวัชระ อ่อนดี
ได้รับยกย่องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ดีเด่น ประจำปี 2565

 

S 30949418

ผู้นำได้รับรางวัล
คุณสุรินทร์รัตน์ โชติปุณยารักษ์
ได้รับยกย่องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ดีเด่น ประจำปี 2565

 

S 30949418

ผู้นำได้รับรางวัล
คุณธนาภา พลอยบำรุง
ได้รับยกย่องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ดีเด่น ประจำปี 2565

 

S 30949418

ผู้นำได้รับรางวัล
คุณวิโรจน์ น่วมทอง
ได้รับยกย่องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ดีเด่น ประจำปี 2565

 

S 30949408

ผู้นำได้รับรางวัล
นิตยา ทัพครุธ
ได้รับยกย่องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ดีเด่น ประจำปี 2565