ผลงานวิชาการสาขา ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI)

img010
ผู้เข้าร่วมนำเสนอ

คุณธันย์ชนก อุตนันท์
ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ สาขา ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI)ในการประกวดผลงานวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ผลงานเรื่อง กายภาพบำบัด ต(ะ)รอน