นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ เรื่อง กายภาพบำบัด ต(ะ)ลอน ปี 2558

img012

ผู้นำเสนอผลงาน
นางสาววรารัตน์ ก่อเกิด
"กายภาพบำบัดต(ะ)รอน"
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 2