อนุญาตให้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตรอน