นโยบายของโรงพยาบาล

 

1. ให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลตรอนบริการประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพและให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุด
2. ให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ป้องกันข้อผิดพลาดค้นหาความเสี่ยง และป้องกัน ความสี่ยงทุกระดับ
3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
4. ให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาความรู้และทักษะตามสมรรถนะที่จำเป็น
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดีและมีความสุข
6. มีการทำงานภายใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง คุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและแสวงหางบประมาณจาก แหล่งทุนภายนอกโรงพยาบาล
ประสานงานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หาแหล่งเงินทุนวิจัย
7. ให้มีการปฏิบัติการแบบเครือข่ายสุขภาพ เชื่อมโยง ดูแลประชาชนแบบองค์รวม
8. หน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้