ทำเนียบผู้บริหาร

 

dr owb1
นพ.พีรสันต์ ปั้นก้อง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรอน
เบอร์โทร. 083-213-2221

 

 

p mhee
ภญ.จิรวรรณ แสงรัศมี

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
เบอร์โทร. 080-507-6928

aom
ทพญ.อรุโณทัย ก้อนอาทร

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
เบอร์โทร. 081-887-4242

 

scan0016
นายศุภชัย สุขเรือง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร. 098-924-1909

scan0016
นางรุจิชญาน์ ทองเทศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
เบอร์โทร. 064-354-5747

 

003
นางกัลยา หนูแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
เบอร์โทร. 089-859-4824

 

p mhee
นายเกรียงไกร กีรติปิยนันท์

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทร. 094-761-3999

 

003
นางสาววรารัตน์ ก่อเกิด 

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
เบอร์โทร. 090-454-5699

 

p mhee
นางสาวศิริลักษณ์ อยู่จุ้ย

แพทย์ไทยปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เบอร์โทร. 091-843-4768

 

003
แพทย์หญิงสุภัชฌา คำก้อนแก้ว
 
นายแพทย์ชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
เบอร์โทร. 088-273-9820

 

p mhee
นางสุภัสสร ตะปานนท์

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
เบอร์โทร. 062-595-7649

 

003
นางรพีพร คำแก้ว 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
เบอร์โทร. 081-953-3629

 

p mhee
นางลภัสรดา พุ่มพวง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
เบอร์โทร. 085-199-6309