วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลตรอน เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ และส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ


 

 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ
ติดตามข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมของโรงพยาบาลตรอน

  >Popup ข่าวด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

calendar iconๅ

ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลข่าวกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล

calendar iconๅ

ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19

 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

ลิงค์บริการสำหรับเจ้าหน้าที่
ติดต่อโรงพยาบาลตรอน โทร. 0-5582-5859


เข้าสู่ HDC
HDC อุตรดิตถ์ Login ได้
เข้าสู่ HDC กระทรวง

dhdc
เข้าสู่ ระบบ DHDC
-รพ.สต.เข้าใช้-
ระบบคลังข้อมูลอำเภอ

logo MOPH
สสจ.อุตรดิตถ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


ภาพกิจกรรมต่างๆ
รูปกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล


ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารต่างๆของโรงพยาบาล

HP
โรงพยาบาลคุณธรรม
ข้อมูลบุคลากรดีเด่นโรงพยาบาลตรอน

LogoForEh
โปรแกรม EH-เอ๊ะ
โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม

22
R2DC เขตสุขภาพที่ 2
คลังข้อมูลเขตสุขภาพที่ 2

YellowFIle
OP/PP INDIVIDUAL RECORDS
ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล

logo
UDC(Uttaradit Data Checker)
ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มและนำเข้า HDC จังหวัด

logo infographic
Info Graphic
ข้อมูลรูปแบบ infographic
โรงพยาบาลตรอน

IT
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รพ.ตรอน

n20130625 1685
ระบบตรวจสอบการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 
ระบบตรวจสอบการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ส่งให้ สปสช

logo ita
ITA โรงพยาบาลตรอน 
ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

thcc 01
ศูนย์มาตราฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
เว็บไซต์ สนย เกี่ยวกับการใช้รหัสการตรวจ

logo 01
CMI โรงพยาบาลตรอน
เว็บไซต์ ส่ง CMI ONLINE

 

IT
ระบบบริหารงานพัสดุ
ระบบบริหารงานพัสดุ

shutterstock 32050237 large
ระบบจองห้องประชุม
ระบบจองห้องประชุม

shutterstock 32050237 large
ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ


ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


ชมรมจริยธรรม
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลตรอน


พระราชบัญญัติ 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562


อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

หน่วยงานหลัก ของ โรงพยาบาลตรอน
ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ในแต่ละฝ่ายของโรงพยาบาลตรอน

 

 หน่วยงานหลัก


กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ข้อมูลต่างๆของฝ่ายบริหาร


กลุ่มงานการพยาบาล
ข้อมูลต่างๆของฝ่ายพยาบาล

 


กลุ่มงานทันตกรรม
ข้อมูลต่างๆของฝ่ายทันตกรรม

 


กลุ่มงานเภสัชกรรม
ข้อมูลต่างๆของฝ่ายเภสัชกรรม


กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ข้อมูลต่างๆของกลุ่มงานเทคนิคบริการ

 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติชุมชน
ข้อมูลต่างๆของห้องกลุ่มงานเวชปฏิบัติชุมชน

 

 

หน่วยงานย่อย

 

OPD
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย OPD

ER
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย ER

IPD
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย IPD

สุขาภิบาล
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย สุขาภิบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพ

สุขภาพจิต
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย สุขภาพจิต

ห้องคลอด
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย ห้องคลอด

ผ่าตัด-วิสัญญี
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย ผ่าตัด-วิสัญญี

ชันสูตร
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย ชันสูตร

X-RAY
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย X-RAY

กายภาพบำบัด
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย กายภาพบำบัด

แพทย์แผนไทย
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย แพทย์แผนไทย

PCU
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย PCU 

ยาเสพติด
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย ยาเสพติด

ศูนย์จ่ายกลาง
ข้อมูลต่างๆของฝ่าย ศูนย์จ่ายกลาง

 

 

 

ข่าวเกี่ยวกับการแพทย์ โรคร้ายต่างๆที่ควรรู้ และเกร็ดความรู้